فارسی

   

ٍEnglish

       

تلفن: 021-44254747

ایجاد تغییرات بزرگ در

روابط خانوادگی

ایجاد تغییرات بزرگ در
کسب و کار شما

منابع انسانی
فهم سلیقه کارمندان

ارتقاء سطح کودکان

براساس استعداد ذاتی آنها

ارتباط بین
سلامتی و مزاج

کدام مواد غذایی
برای شما مناسب است

نکات مثبت اعضای خانواده
در برقراری ارتباطات خانوادگی

نکات منفی اعضای خانواده
که در ارتباطات باید مراقب آنها بود

گروه بندی بر اساس مزاج
در یادگیری بهتر

گروه بندی
بر اساس کار بهتر

استعداد کودکان
بر اساس مزاج آنها

ما مسیر را نشان میدهیم
برای رشد بهتر

بر اساس مزاج
بهترین شغل هر فرد را مشخص میکنیم

بر اساس مزاج
بهترین کارمند را میتوان انتخاب کرد

تقسیم بندی مشتریان
بر اساس مزاج آنها

نمایش بهتر کالاها
بر اساس مزاج

نقش مزاج در ارتباطات خانوادگی


ارتباط والدین با فرزندان و یا ارتباط زن و شوهر و یا ارتباط خواهر و برادر از شاخص ترین نوع ارتباطات خانوادگی می باشد.
از نظر روانشناسان انسان موجود پیچیده ای است اما با شناخت مزاج دیگر پیچیدگی وجود ندارد .
شما مرتب این جملات رو از خانواده ها میشنوید : همسرم من را درک نمیکند فرزندم به حرفای من توجهی ندارد با خواهرم مرتب دعوایمان میشود و ...
شما با شناخت مزاج به راحتی متوجه خط قرمز هر فردی میشوید و ارتباطی کاملا هدفمند و بدون پیچیدگی راخواهید داشت .
برای اینکه به این شناخت برسید باید اول مزاج خودرا بشناسید و بعد مزاج طرف مقابل .و شما میتونید با استفاده از نرم افزار ما به راحتی این کار را انجام دهید .
سامانه